Pbl Task 1

Topics: Advertising, Entertainment, Mass media Pages: 6 (1848 words) Published: January 6, 2013
‘Attention, attention, attention please!’ cried the aspirant media mogul Jim Slevin
Task Tool-Box | Taak Gereedschapskist

Please note:
Open the toolbox only after formulating the learning objectives for this task. Remember that using the tools is not the objective of the task but the means to achieve the objectives. If you do not like these tools, please feel free to change them. The tools can also be found in the task folder on Bello/Blackboard (together with the reading). Let op:

Maak de gereedschapskist pas open nadat je de leerdoelen van de taak hebt geformuleerd. Vergeet niet dat het gebruik van het gereedschap niet het doel is van de taak maar slechts een middel om de doelen te bereiken. Mocht je niet tevreden zijn met het gereedschap, voel je vrij om ze te veranderen. De gereedschappen kunnen ook teruggevonden worden op Bello/Blackboard (samen met het leesmateriaal).

Open the box | Open de kist

Tool A
Notes to support readers of ‘Vying for Attention’ by IBM Business Consulting Services | Ondersteunende aantekeningen voor lezers van ‘Vying for Attention’ van IBM Business Consulting Services This document is a thought-leadership paper written by IBM’s consulting services for media and entertainment practice. Thought-leadership papers are designed to disseminate innovative ideas amongst the profession.The paper begins by stating that nothing defines today’s entertainment and media industries so much as their rapidly changing business environment and technology.A major challenge from 2005 on is that consumer attention will become a scarce resource in an increasingly saturated media and entertainment environment.The paper explains in three steps the importance of the role of attention in competing successfully in today’s world. First, it demonstrates how attention has come to be that attention has become a scarce resource. In this way, it develops an awareness of the changing situation of media and entertainment industry. Second, it shows how attention will drive media and entertainment industry trends. In this way, it sets out the challenges the attention-economy gives rise to. Third, it gives advice on how media and entertainment companies can succeed in the attention-driven economy. In this way, it reflects on deliverables in the form of what media and entertainment managers might be able to do in response to these challenges.|

Dit document is een leidende-visie paper geschreven door IBM’s consultatieve diensten voor de media en entertainment praktijk. Met leidende-visie papers wordt getracht om innovatieve ideeën te verspreiden onder vakgenoten.De paper begint met de observatie dat niets zo bepalend is voor het tegenwoordige entertainment en media industrie dan de snel veranderende ondernemingsomgeving en technologie.Een significante uitdaging is dat vanaf 2005 en verder, consumentenaandacht een schaarse hulpbron zal worden binnen een steeds zich verder verzadigende media en entertainment omgeving.De paper legt in drie delen uit wat het belang is van aandacht bij succesvolle concurrentie in de wereld van vandaag. Ten eerste, zet het uiteen hoe het is gekomen dat aandacht een schaarse hulpbron is geworden. Op deze wijze, bevordert het een bewustwording van de veranderende situatie van de media en entertainment industrie. Ten tweede, laat het zien hoe aandacht trends in de media en entertainment industrie zal vormgeven. Op deze wijze, geeft het aan welke uitdagingen de aandacht-economie met zich meebrengt. Ten derde, brengt het advies uit over hoe media en entertainment bedrijven kunnen uitblinken in een aandacht-gedreven economie. Op deze wijze, overdenkt het leverbare oplossingen voor media en entertainment managers.|

Tool B
The media & entertainment journal | Het media & entertainment logboek Day/timeDag/tijd| Medium| LocationLokatie| ActivityActiviteit| NotesNotities| Tuesday 02-117:00-8:00| Television| Home| Watching the news and...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on EBT 1 Task 2
  • GKE Task 1 Essay
  • Essay on EGT 1 Task 2
  • globalization GLT1: task 1 Essay
  • Essay on QHT task 1
  • EGT 1 task 1 Research Paper
  • Task 1 part 1 bikram gill Essay
  • Osborne Daniel QHT1 task 1 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free